ផ្នែកសម្រាប់ Bulldozer

D6D-ផ្នែក
D85A-21-ផ្នែក
គំរូ ធ្មេញ សម្ភារៈ ចិញ្ចៀនទាំងមូល ទម្ងន់
ឃ៥០ ៣ ធ្មេញ 35MNBH 9 ភី 5.48 គីឡូក្រាម / ភី
ឃ៦៥ ៣ ធ្មេញ 35MNBH 9 ភី 8.25 គីឡូក្រាម / កុំព្យូទ័រ
ឃ៨៥ 5 ធ្មេញ 35MNBH 5 ភី ១៤,៨ គីឡូក្រាម / ភី
ឃ ១៥៥ ៣ ធ្មេញ 35MNBH 9 ភី 11.2 គីឡូក្រាម / ភី
D6D 5 ធ្មេញ 35MNBH 5 ភី 8.1 គីឡូក្រាម / ភី
D6R 5 ធ្មេញ 35MNBH 5 ភី 10.8 គីឡូក្រាម / ភី


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ឧសភា-១៥-២០២៤